top of page
Office Building

УДАЛЕННЫЙ ОСМОТР

2. 

Проверим документацию и отправим ценовое предложение

3. 

Произведем осмотр посредством видеомоста и отправить результаты работы

Industrial Building

Mis on tuleohutusülevaatus?

Tuleohutusülevaatus on tuleohutusteenus, mida pakub erasektor ja mille tellimine on teatud kasutusviisidega hoonetele kohustuslik.

Tuleohutusülevaatus seaduse tähenduses on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, nõuded tuleohutusülevaatuse akti sisule ja teabevahetuse korrale reguleerib määrus "Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord" mis on kehtestatud tuleohutuse seaduse § 42 lõike 7 alusel.

§ 2.  Tuleohutusülevaatuse toimingud

  (1) Tuleohutusülevaatuse käigus:
1) kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;
2) kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;
3) kontrollitakse tuleohutusalast dokumentatsiooni;
4) hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid;
5) kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

  (2) Tuleohutusülevaatuse tulemused kajastatakse aktis.

Aruandluse tähtajad

Tuleohutusülevaatus viiakse läbi iga 3 aasta järel

 

Kui tuleohutusülevaatuse tegija (tuleohutusekspert tase 5 või 6) hindab ehitise ja ehitises toimuva tegevuse tuleohutuks puudusteta, on kohustatud ehitise omanik või valdaja järgmise tuleohutusülevaatuse hiljemalt 6 aasta pärast korraldama.

Kui ehitise kasutusluba anti pärast 1. märtsi 2021 ja ehitis vastab tuleohutuse seaduse § 42 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitele, korraldab selle omanik või valdaja tuleohutusülevaatuse hiljemalt 6 aasta möödumisel kasutusloa saamise kuupäevast.

Tuleohutusülevaatuse aktide esitamise tähtajad:

  •  Büroohoones pindalaga üle 750 m2 kohta esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2023.

  • Tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2 kohta esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2024.

  • garaažis pindalaga üle 1000 m2 kohta esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2025.

Modern Office Building

Kuidas tegutseda puuduste korral?

Tuleohutusülevaatuse käigus avastatud puuduste korral lepitakse kokku nende kõrvaldamise tähtajad, mis märgitakse akti kavandisse.

Tuleohutusülevaatuse tegija esitab akti päästeinfosüsteemi hiljemalt 30 päeva jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise kuupäevast.

Tuleohutusülevaatuse tegija kontrollib aktis märgitud puuduste kõrvaldamist 60 päeva jooksul alates puuduse kõrvaldamise tähtaja saabumisest.

Ohu korral, mis võib kaasa tuua ulatuslike tagajärgedega päästesündmuse või nõude peatada ehitise või selle territooriumi kasutamine või seadme töö, esitab tuleohutusülevaatuse tegija akti päästeinfosüsteemi hiljemalt 3 tööpäeva jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise kuupäevast.

Tähtajaks kõrvaldamata puuduse kohta või eelmises punktis nimetatud juhul on Päästeametil õigus algatada riikliku järelevalve menetlus.

Tuleohutusülevaatuse käigus ei vahetata tuleohutusülevaatuse tegijat ilma mõjuva põhjuseta.

TULEOHUTUSÜLEVAATUS - KKK

Какие рабочие приспособления необходимы мне для удаленного осмотра?

Обязательно необходимы: смартфон, измерительная лента и карманный фонарик

Могут понадобиться: отвертка, зажимы, защитные очки и пила для гипса

Какие документы необходимо предоставить для аудита пожарной безопасности?

1. Строительный проект здания (последний проект замера),

2. Действующий акт чистки дымоходов, 

3. Аудит электромонтажа,

4. При наличии систем твердого отопления паспорта соответсвующего оборудования. В случае, если данные документы отсутствую, необходимо дополнительно произвести экспертизу системы отопления.

Какие документы необходимо предоставить для экспертизы системы отопления?

1. Строительные документы имеющихся очагов (акт установки или паспорт)

2. План этажей здания, на котором видны места нахождения нагревательных элементов

3. Акт чистки труб. В случае, если отсутствует действующий акт чистки труб, предлагаем услугу бесконтактной чистки труб. Спросите у нас дополнения.

Сколько стоит удаленный осмотр посредством видеомоста?

Цена удаленного осмотра дешевле наших обычных цен, поскольку эксперт не должен приезжать на объект. Точная цена формируется в зависимости от величины объекта и объема конкретной работы, для этого спросите у нас предложение.

Когда производится осмотр?

Когда мы получим необходимые для составления предложения документы, максимум в течение пары дней составим ценовое предложение. Когда подтвердите предложение, сможем сделать предложения в связи со временем проведения осмотра. Зачастую есть возможность получить время для проведения осмотра уже на этой же неделе.

Сколько времени я должен выделить для осмотра? 

Осмотр посредством видеомоста длится примерно 30-40 минут, в зависимости от величины объекта. После осмотра эксперт противопожарной безопасности при необходимости отправляет дополнительные вопросы и запрос о получении дополнительных фотографий. В зависимости от ситуации ответы на вопросы и дополнительные фотографии могут занять у Вас еще около 1 часа. 

 

Аудит пожарной безопасности не включает в себя экспертизу очагов, по этой причине следует предварительно убедиться в том, что у имеющихся в здании нагревательных элементов есть соответствующая документация (паспорт нагревательного элемента от производителя, сертификат, отчет о выполненных работах от установщика). Если указанные документы отсутсвуют, дополнительно выполним и экспертизу системы отопления.

Читайте дополнительно:

АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - что это и для чего надо?

ЭКСПЕРТИЗА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ - что это и для чего надо?

saada päring tuleohutusülevaatusele
СПРОСИТЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Täname päringu eest! Vastame esimesel võimalusel. Palun saata meile kindlasti objekti olemasolev dokumentatsioon, nii saame garanteerida kiire tagasiside.

Oleme teie usaldusväärne partner tuleohutuses

Tulipunane OÜ on erakapitalil põhinev ettevõte mis pakub alates aastast 2012 tuleohutusteenuseid. Meie põhiliseks tegevusalaks on erinevate tuleohutuslahenduste väljatöötamine projekteerimis- ja ehitusfaasis. 

Meie tugevuseks on kogenud spetsialistid tuleohutuse valdkonnast, kes leiavad mõistliku lahenduse ka kõige keerulisemas olukorras.

bottom of page